Medlemskab af observatoriet

Man kan være medlem af Wieth-Knudsen Observatoriet – eller rettere Kredsen om observatoriet.

Det foregår i praksis ved at man melder sig ind i Astronomisk Selskab og giver besked om at man også gerne vil være med i WKO-kredsen. Bor man i Gribskov Kommune følger medlemskab af kredsen automatisk med AS-medlemskabet.

WKO-kredsen

Driften af observatoriet varetages af en selvstændig, lokal enhed, der er hjemmehørende på observatoriet, som ligger i Tisvilde i Gribskov Kommune. Den bærer navnet Kredsen om Dr. N.P. Wieth-Knudsen Observatoriet i Tisvilde – i praksis forkortes det som regel til WKO-kredsen. Kredsen har egen administration med vedtægterbestyrelse og generalforsamling. Observatoriets CVR-nummer er 35276963.

WKO-kredsen er naturligvis knyttet tæt til Astronomisk Selskab, som ejer observatoriet. Det fremgår først og fremmest af, at medlemmerne er en delmængde af AS’ medlemmer. Alle AS-medlemmer, der bor i Gribskov Kommune er som nævnt automatisk medlemmer af WKO-kredsen. Herudover kan alle AS-medlemmer være med i kredsen – det kræver blot at man giver besked til Michael Quaade eller en anden i kredsens bestyrelse. Ud over AS-kontingentet betaler man ikke noget for at være medlem af WKO-kredsen. Man kan ikke være medlem af kredsen uden at være medlem af AS.

Medlemmer af WKO-kredsen har naturligvis de samme fordele som andre AS-medlemmer – blade, adgang til foredrag mv. Herudover modtager kredsmedlemmerne information om observatoriets arrangementer, tekniske udstyr og andet af interesse. Medlemmerne er generelt meget velkomne til at deltage i det praktiske arbejde med afholdelse af arrangementerne.

Alle AS-medlemmer kan komme på observationsophold i observatoriet, der har mulighed for overnatning. Dette kræver ikke medlemskab af kredsen, men AS-medlemmer, der påtænker et sådant ophold kan have interesse i den information, der sendes til WKO-kredsens medlemmer. Medlemskab af kredsen kan derfor også være relevant for AS-medlemmer, der ikke bor i nærheden af Tisvilde.

Observatoriets administration

WKO-kredsens bestyrelse har til opgave at tilrettelægge observatoriets aktiviteter, herunder at disponere over de midler, der er afsat i observatoriets budget. Dette foregår naturligvis – ligesom AS-bestyrelsens arbejde – under ansvar overfor Astronomisk Selskabs generalforsamling. Herudover er WKO-bestyrelsen også ansvarlig overfor Kredsens egen generalforsamling samt Gribskov Kommune og Fonden Dr. N.P. Wieth-Knudsens Observatorium, der yder økonomisk støtte til observatoriet.

Både Kommunen og Fonden har godkendt WKO-kredsens vedtægter. Hvert år udarbejder WKO-bestyrelsen et budgetforslag, som behandles både på kredsens generalforsamling og derefter på Astronomisk Selskabs generalforsamling, hvor den endelige vedtagelse finder sted.

Peter Zethner-Møller og Ole Berg Nielsen er begge medlemmer af både AS-bestyrelsen og WKO-kredsens bestyrelse. På den måde opretholder vi traditionen med at Astronomisk Selskabs bestyrelse er repræsenteret i kredsbestyrelsen – og omvendt.

Ikke mindst i forbindelse med mulighederne for at få økonomisk støtte er det af afgørende betydning at der ikke på nogen måde kan rejses tvivl om, at observatoriet organisatorisk er en selvstændig, lokalt forankret institution. Dette kommer bl.a. til udtryk ved at Wieth-Knudsen Observatoriet slet ikke omtalt i Astronomisk Selskabs vedtægter. Den sidste revision af AS vedtægterne fandt sted i 2000 parallelt med de første skridt i udarbejdelsen af WKO-kredsens vedtægter.

WKO-kredsen blev oprettet af Astronomisk Selskabs bestyrelse i samarbejde med Helsinge Komune – i dag Gribskov Kommune – i de første år efter at observatoriet var overdraget til AS i 1999. Detaljerne i konceptet med en separat, lokal enhed med egen administration omkring observatoriet er i det væsentlige udarbejdet af Astronomisk Selskabs daværende kasserer Hans Sørensen. Han var uddannet indenfor økonomi og arbejede som regnskabschef i Gladsaxe Kommune. På den måde havde Hans alle de professionelle kvalifikationer, der skulle til for at opbygge en organisationsmæssig struktur, der var egnet til samarbejde med kommunen og andre lokale institutioner og som samtidigt kunne fungere gnidningsfrit indenfor Astronomisk Selskab. Herudover var han en meget erfaren amatørastronom og havde håndværksmæssige erfaringer i forbindelse med bygningvedligeholdelse.

Der er væsentlige fordele ved denne organisatoriske opdeling i det lokale Wieth-Knudsen Observatorium på den ene side og det landsdækkene Astronomisk Selskab på den anden side:

  • Når observatoriet og kredsen er en lokal institution hjemmehørende i Gribskov Kommune giver det optimale muligheder for samarbejde med Kommunen, foreningslivet og skolerne i området.
  • Bestyrelsesarbejdet er på mange måder forskelligt for AS- og WKO-bestyrelserne. Førstnævnte tager sig af landsdækkende opgaver som bladudgivelse, landsdækkende arrangementer og foredragsrækker mv. samt medlemsadministration – inkl. WKO-kredsens medlemmer. WKO-bestyrelsen varetager primært observatoriebesøg, ud-af-huset- og andre aktiviteter i lokalområdet samt vedligeholdelse og anskaffelser i forbindelse med hus, have og teknisk udstyr. I praksis kan man samlet set betragte det som en væsentlig større bestyrelse, hvor arbejdet er fordelt på flere personer med hver sine kompetencer, kvalifikationer og opgaver.
  • For begge bestyrelsers vedkommende er det vigtigt at de er bemandet med folk, der har indsigt i de specifikke opgaver. For at sikre at WKO-kredsens bestyrelsesmedlemmer har kendkab til forholdene omkring observatoriet er de vedtægtmæssigt udvalgt med stor repræsentation af lokale folk.